Villkor

Laddar...

Nedan hittar du våra villkor, en lång text med många juridiska termer. Som konsument har du många rättigheter (och även vissa skyldigheter) som vi måste lista. Så tyvärr har vi inte kunnat göra det mycket enklare för dig. Våra villkor överensstämmer med europeisk konsumentlagstiftning och vi har inte dolt något finstilt i dem. Vissa specifika bestämmelser för Snowcountry finns i artiklarna 18 och 19. De viktigaste punkterna i detta avtal sammanfattas också i artiklarna på vår kundtjänstsida.

----
Observera att detta endast är en bekvämlighetsöversättning, denna version har inte företräde framför den nederländska versionen.
---

Allmänna villkor – Snowcountry B.V.

Index:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Näringsidkarens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Kundens skyldigheter vid ångrat köp

Artikel 8 - Kunder som utövar sin ångerrätt och de kostnader som är förknippade med detta

Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter vid ångrat köp

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

Artikel 11 - Priset

Artikel 12 - Fullgörande av avtal och extra garanti

Artikel 13 - Leverans och genomförande

Artikel 14 - Transaktioner med förlängd varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 15 - Betalning

Artikel 16 - Reklamationsförfarande

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Ytterligare eller andra bestämmelser

Artikel 19 - Ansvar

Bilaga I - Formulärmall för ångerrätt

 

Artikel 4 - Definitioner

Följande definitioner gäller i dessa villkor:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal där en konsument skaffar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster via ett distansavtal, och en näringsidkare eller en tredje part levererar dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i enlighet med ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren;
 2. Ångerfrist: den tid inom vilken en konsument kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument: en fysisk person vars handlingar inte utförs för ändamål som hänför sig till näringsverksamhet, yrke eller verksamhet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: uppgifter som produceras och tillhandahålls i digital form;
 6. Transaktion med förlängd varaktighet: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, varigenom skyldigheten att leverera och/eller köpa sträcker sig över en tidsperiod;
 7. Hållbart medium:alla medel – inklusive e-postmeddelanden – som gör det möjligt för en konsument eller näringsidkare att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen på ett sätt som underlättar dess framtida användning eller läsning under en period som är förenlig med det mål för vilket informationen är avsedd och som underlättar oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;
 8. Ångerrätt: möjligheten för en konsument att avstå från ett distansavtal inom ångerfristen;
 9. Näringsidkare: Snowcountry B.V. den juridiska person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument inom ramen för ett system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid en eller flera tekniker för distanskommunikation helt eller delvis används fram till och med det ögonblick att avtalet ingås;
 11. Formulärmall för ångerrätt: det europeiska standardformuläret för ångerrätt som ingår i Bilaga I till dessa villkor. Näringsidkaren är inte skyldig att tillhandahålla bilaga I om konsumenten inte har någon ångerrätt med avseende på sin beställning;
 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för kommunikation om näringsidkarens erbjudande och ingående av avtal, utan att konsumenten och näringsidkaren behöver vara på samma plats samtidigt.

 

Artikel 2 - Näringsidkarens identitet

Snowcountry B.V. verkar under namnen Snowcountry, snowcountry.nl, snowcountry.eu, snowcountry.de, snowcountry.fr, snowcountry.dk, snowcountry.it, snowcountry.se, snowcountry.fi, snowcountry.es, trailcountry.nl, wandelschoenen-store.nl, snowboot-shop.nl, snowboot-shop.co.uk;

Adress:
Snowcountry
Astronaut 10
3824 MJ  Amersfoort
Nederländerna

Telefonnummer: +31 85 7500162. Tillgänglig från måndag till fredag, 09:00 till 22:00 CE(S)T
E-postadress: helpdesk@snowcountry.se
Handelskammarens nummer: 69102570
Momsregistreringsnummer: NL857735019B01

 

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från en näringsidkare och för varje distansavtal som har ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument.
 2. Innan ett distansavtal ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, att ange på vilket sätt de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i näringsidkarens lokaler och att de snarast kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten. som möjligt, på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt kommer konsumenten, i motsats till föregående stycke, och innan distansavtalet ingås, att förses med texten i dessa allmänna villkor elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra dem på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, att ange var de allmänna villkoren kan inspekteras elektroniskt och att de på hans begäran kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 4. I de fall där specifika produkt- eller tjänsterelaterade villkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena analogt och konsumenten kan alltid åberopa det tillämpliga villkoret som är mest gynnsamt för honom i händelse av oförenliga allmänna villkor.
 5. Om konsumenten i sin beställning, bekräftelse eller kommunikation inkluderar bestämmelser eller villkor som avviker från eller inte framgår av de Allmänna villkoren, är dessa endast bindande för näringsidkaren om de uttryckligen skriftligen har godkänts av näringsidkaren.

 

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande är föremål för en begränsad giltighetstid eller innehåller villkor, kommer detta uttryckligen att nämnas i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om näringsidkaren använder sig av illustrationer kommer dessa att vara en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. På grund av den digitala reproduktionen av foton och filmer på webbplatsen och broschyrer och även färginställningarna på konsumentens skärm kan färgnoggrannheten hos de foton som placeras i webbutiken inte garanteras till 100%.
 3. Näringsidkaren är inte bunden av uppenbara fel eller misstag i erbjudandet.
 4. Varje erbjudande innehåller information som gör det klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är relaterade till att acceptera erbjudandet.

 

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet kommer att ingås, med förbehåll för vad som föreskrivs i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som därigenom anges har uppfyllts.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Konsumenten kan häva avtalet så länge detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Näringsidkaren kan inhämta information – inom lagstadgade ramar – om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om denna undersökning ger näringsidkaren vederbörlig grund för att vägra att ingå avtalet, har han rätt att, motiverat, avslå en beställning eller ansökan eller att binda dess genomförande till särskilda villkor.
 5. Näringsidkaren kommer senast vid leverans av en produkt, tjänst eller digitalt innehåll att till en konsument skicka följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt varaktigt medium:
  a. kontorsadressen till näringsidkarens verksamhetsställe där konsumenten kan lämna in reklamation;
  b. de villkor under vilka konsumenten kan utnyttja ångerrätten och metoden för att göra det, eller ett tydligt uttalande om undantag från ångerrätten;
  c. information om garantier och befintlig kundservice;
  d. priset, tjänsten eller det digitala innehållet; leveranskostnader, i den mån det är tillämpligt, och sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
  e. kraven för att säga upp avtalet, om kontraktets löptid överstiger ett år eller om det är obestämt;
  f. om konsumenten har ångerrätt, formulärmall för ångerrätt.
 6. Vid ett förlängt avtal gäller bestämmelserna i föregående stycke endast den första leveransen.

 

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter

 1. Vid köp av produkter har en konsument rätt att upphäva ett avtal, utan att ange skäl, under en period av 15 dagar. Näringsidkaren har rätt att fråga en konsument om anledningen till upphävandet, men konsumenten är inte skyldig att ange sina skäl..
 2. Den tid som stadgas i mom. 1 börjar dagen efter det att produkten mottogs av konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, som inte är den transporterande parten, eller:
  a. Om konsumenten har beställt flera produkter: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, mottog den sista produkten. Näringsidkaren kan vägra en enda beställning av flera produkter med olika leveransdatum, förutsatt att han tydligt informerade konsumenten om detta före beställningsprocessen.
  b. Om leveransen av en produkt omfattar olika leveranser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, mottog den sista leveransen eller den sista delen;
  c. med avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, mottog den sista produkten.

Vid leverans av tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

 1. En konsument har rätt att upphäva ett avtal, utan angivande av skäl, om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium under en period av minst fjorton dagar. Näringsidkaren har rätt att fråga en konsument om anledningen till upphävandet, men konsumenten är inte skyldig att ange sina skäl..
 2. Den tid som stadgas i mom. 3 börjar dagen efter det att avtalet ingicks.

 

Artikel 7 - Konsumenternas skyldigheter under ångerfristen

 1. Under ångerfristen ska konsumenten behandla produkten och dess förpackning varsamt. Han ska endast packa upp eller använda produkten i den mån det är nödvändigt för att bedöma produktens art, egenskaper och effektivitet. Utgångspunkten här är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som han skulle vara tillåten i en butik.
 2. Konsumenten ansvarar endast för produktens värdeminskning som är en följd av att han hanterat produkten på annat sätt än vad som är tillåtet i mom.
 3. Konsumenten ansvarar inte för produktens devalvering om näringsidkaren inte försett honom med alla lagstadgade uppgifter om ångerrätten innan avtalet slöts.

 

Artikel 8 - Konsumenter som utövar sin ångerrätt och kostnaderna för detta

 1. En konsument som vill utnyttja sin ångerrätt ska anmäla detta till näringsidkaren, inom ångerfristen, med hjälp av mallen för ångerrätt eller på annat otvetydigt sätt.
 2. Så snabbt som möjligt, dock senast 15 dagar efter anmälningsdagen som avses i mom. 1, konsumenten ska returnera produkten eller överlämna den till (en representant för) näringsidkaren. Detta är inte nödvändigt om näringsidkaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten kommer under alla omständigheter att ha följt tidskraven för att returnera varor om han skickar tillbaka produkten innan ångerfristen har löpt ut.
 3. Konsumenten returnerar produkten med alla relevanta tillbehör, om det rimligen är möjligt i originalskick och förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från näringsidkaren.
 4. Risken och bevisbördan för att utöva ångerrätten korrekt och i tid vilar på konsumenten.
 5. Konsumenten bär de direkta kostnaderna för retur om han inte bor i ett av de länder som näringsidkaren har utsett för att vara berättigad till fria returer. I så fall kan konsumenten begära en fri returetikett.
 6. Om konsumenten utövar sin ångerrätt, efter att först uttryckligen ha begärt att den tillhandahållna tjänsten ska genomföras i en begränsad volym eller en given kvantitet under ångerfristen, är konsumenten skyldig näringsidkaren en summa pengar som motsvarar den andel av avtalet som näringsidkaren har fullgjort vid tidpunkten för frånträdet, jämfört med att fullgöra avtalet helt.
 7. Konsumenten ska inte bära några kostnader för hela eller delar av tillhandahållandet av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium, om:
  a. före leverans gick han inte uttryckligen med på att påbörja fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen;
  b. han medgav inte att han förlorat sin ångerrätt när han gav sitt tillstånd; eller
  c. näringsidkaren försummade att bekräfta detta medgivande från konsumenten.
 8. Om en konsument utövar sin ångerrätt är alla tilläggsavtal lagligt upphävda.

 

Artikel 9 - Näringsidkares skyldigheter vid ångerrätt

 1. Om näringsidkaren gör det möjligt för en konsument att förklara sin ångerrätt på elektronisk väg, skickar han efter att ha mottagit en sådan begäran omedelbart en bekräftelse på mottagandet.
 2. För kunder baserade utanför EU, Storbritannien, Norge eller Schweiz: näringsidkaren ersätter konsumenten omedelbart med alla betalningar, exklusive eventuella leveranskostnader, debiterade näringsidkaren för den returnerade produkten, dock senast inom 14 dagar efter den dag då konsumenten anmälde ångrat köp. Utom i fall där näringsidkaren har erbjudit sig att hämta produkten själv kan han skjuta upp återbetalningen tills han har fått produkten eller tills konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar tidigare.
  Importavgifter och/eller mäklaravgifter återbetalas inte.
 3. För kunder baserade utanför EU, Storbritannien, Norge eller Schweiz: näringsidkaren ersätter konsumenten omedelbart med alla betalningar, exklusive eventuella leveranskostnader, debiterade näringsidkaren för den returnerade produkten, dock senast inom 14 dagar efter den dag då konsumenten anmälde ångrat köp. Utom i fall där näringsidkaren har erbjudit sig att hämta produkten själv kan han skjuta upp återbetalningen tills han har fått produkten eller tills konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar tidigare.
  Importavgifter och/eller mäklaravgifter återbetalas inte.
 4. För varje återbetalning kommer näringsidkaren att använda samma betalningsmetod som ursprungligen användes av konsumenten, såvida inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 5. Om konsumenten valde en dyr leveransmetod framför den billigaste standardleveransen behöver näringsidkaren inte återbetala merkostnaderna för den dyrare metoden.

 

Artikel 10 - Undantagande av ångerrätten

Näringsidkaren kan undanta ångerrätten för följande produkter och tjänster:

 1. Produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;
 2. Avtal som ingås under en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod där en näringsidkare erbjuder produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster på en auktion, under ledning av en auktionsförrättare, och där den framgångsrika köparen är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 3. Tjänsteavtal, efter fullständigt slutförande av tjänsten, men endast om:
  a. genomförandet inleddes med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
  b. konsumenten förklarade ha förlorat sin rätt eller ångerrätt så snart näringsidkaren fullgjort avtalet i sin helhet;
 4. Paketresor, paketsemestrar and paketturer som avses i artikel 7:500 BW och avtal om persontransporter;
 5. Tjänsteavtal som ger tillgång till boende, om avtalet redan anger ett visst datum eller tidsperiod för genomförandet och annat än för boende, transport av varor, biluthyrningstjänster och catering;
 6. Avtal som avser fritidsaktiviteter, om avtalet redan anger ett visst datum eller tidsperiod för genomförandet;
 7. Produkter som tillverkas enligt konsumentspecifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en viss person. Detta inkluderar skidor med bindningar monterade enligt konsumentens storleksspecifikationer, klätterskinn skurna i storlek enligt konsumentens instruktioner och skidor med inlägg borrade enligt konsumentens begäran;
 8. Produkter som utsätts för snabbt förfall eller med begränsad hållbarhet;
 9. Förseglade produkter som av hälso- eller hygienskäl är olämpliga att returnera och vars försegling bröts efter leverans;
 10. Produkter som på grund av sin natur oåterkalleligt har blandats med andra produkter;
 11. Alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades när avtalet ingicks, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar, och vars faktiska värde beror på marknadsfluktuationer som näringsidkaren inte har något inflytande över;
 12. Förseglade ljud/video-inspelningar och datorapparater vars försegling bröts efter leverans;
 13. Tidningar eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer;
 14. Leverans av digitalt innehåll annat än på ett fysiskt medium, men endast om:
  a. leveransen påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande, och
  b. konsumenten förklarade att detta innebär att han förlorat sin ångerrätt.

 

Artikel 11 - Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar i momstariffer.
 2. I motsats till föregående stycke får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster till rörliga priser, i fall där dessa priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över. Erbjudandet ska hänvisa till denna länk med fluktuationer och att eventuella priser som nämns är rekommenderade prise.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter att avtalet ingicks är endast tillåtna om de är ett resultat av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.
 4. Prishöjningar mer än 3 månader efter det att avtalet ingicks är endast tillåtna om näringsidkaren har föreskrivit så mycket och:
  a. de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller
  b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 5. För EU-baserade kunder: Priser som anges i erbjudanden om produkter eller tjänster är inklusive moms.
 6. För kunder baserade utanför EU: Priser som anges i erbjudanden om produkter eller tjänster är exklusive moms. Moms och importtullar kan debiteras vid leverans av transportör.

 

Artikel 12 - Fullgörande av avtal och extra garanti

 1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som fanns vid den tidpunkt då avtalet ingicks. Om det överenskommits garanterar näringsidkaren också att produkten är lämplig för annat än normal beteckning.
 2. En extra garanti som erbjuds av näringsidkaren, tillverkaren eller importören kan aldrig påverka de lagstadgade rättigheter och anspråk som en konsument kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet om näringsidkaren inte har uppfyllt sin del i avtalet.
 3. En extra garanti definieras som varje åtagande från en näringsidkare, dennes leverantör, importör eller tillverkare som ger en konsument rättigheter eller anspråk, utöver vad som föreskrivs i lag, för det fall att han inte uppfyller sin del i avtalet.
 4. Om näringsidkaren anser att reklamationen är välgrundad, kommer de relevanta produkterna att repareras, bytas ut eller ersättas efter samråd med konsumenten. Den maximala återbetalningen är lika med det pris som konsumenten betalat för produkten.
 5. Garantin kan inte krävas i följande fall:
  • om defekten eller slitaget uppenbarligen är resultatet av vårdslöst underhåll, eller om detta slitage kan anses vara normalt;
  • om ändringar i eller på artikeln har gjorts av tredje part;
  • om ändringar har gjorts i eller på artikeln eller reparationer har utförts utan näringsidkarens tillstånd;
  • i händelse av defekter orsakade av att använda artikeln för ett annat syfte än avsedd eller felaktig användning (som att inte använda enligt medföljande bruksanvisning, rengöring, driftsfel etc.);
  • skada på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet eller yttre olycka (som blixtnedslag, strömavbrott, vattenskador, naturkatastrofer, etc.);
  • om konsumenten inte ger näringsidkaren tid, tillfälle eller möjlighet att undersöka och reparera felet;
  • om konsumenten inte fullgör sina skyldigheter.

 

Artikel 13 - Leverans och genomförande

 1. Näringsidkaren kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och genomförande av beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Alla rapporterade eller angivna leveranstider är endast en indikation och leder inte till någon rättighet eller ansvar.
 3. Leveransplatsen anses vara den adress som konsumenten uppger för företaget.
 4. Med beaktande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att genomföra accepterade beställningar med effektiv expedition, dock senast inom 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har överenskommits. Om leveransen drabbas av en försening, eller om leveransen inte kan genomföras, eller endast delvis, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter att beställningen gjordes. I detta fall har konsumenten rätt att kostnadsfritt upphäva avtalet.
 5. Efter upphävande i enlighet med föregående stycke återbetalar näringsidkaren omedelbart konsumenten det belopp som han har betalat.
 6. Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på näringsidkaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en företrädare som tidigare utsetts av konsumenten och meddelats näringsidkaren, såvida inte detta uttryckligen har avtalats på annat sätt.
 7. Om en beställning levereras skadad måste konsumenten omedelbart informera näringsidkaren. Konsumenten måste alltid anmäla skadan inom rimlig tid efter mottagandet. Om konsumenten väntar längre än 14 dagar kan inget anspråk framföras och varken näringsidkaren eller transportören kan hållas ansvarig. För alla rapporterade fall kommer näringsidkaren att inleda en utredning med transportören, som i många fall behöver 2 till 5 veckor för att slutföra denna utredning.

 

Artikel 14 - Transaktioner med förlängd varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

 1. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 2. Konsumenten har rätt att när som helst säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbundet tillhandahållande av produkter eller tjänster i slutet av den tidsbegränsade perioden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. När det gäller avtal som beskrivs i de två första styckena kan konsumenten:
  - säga upp dem när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period,
  - säga upp dem på samma sätt som det på vilket de ingicks,
  - alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som den som gäller för näringsidkaren.

Förlängning

 1. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbundet tillhandahållande av varor eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
 2. Med avvikelse från vad som anges i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter automatiskt förlängas med en bestämd tid som inte överstiger tre månader, om konsumenten är fri att säga upp detta förlängda avtal mot slutet av förlängningen, med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbundet tillhandahållande av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet, med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och, när det gäller ett avtal om att regelbundet eller mindre än en gång per månad tillhandahålla dagstidningar eller tidskrifter per dag- eller veckotidning, en period som inte överstiger tre månader.
 4. Ett tidsbegränsat avtal för regelbunden leverans, genom introduktion, av dagstidningar och tidskrifter eller veckotidningar (provprenumerationer eller introduktionsprenumerationer) förlängs inte automatiskt och upphör automatiskt i slutet av provperioden eller introduktionsperioden.

Varaktighet

 1. Om en avtals tidsbegränsade löptid överstiger ett år har konsumenten efter ett år alltid rätt att säga upp avtalet, med en uppsägningstid som inte överstiger en månad, såvida inte rimlighet och skälighet kräver att en förtida uppsägning av avtalet skulle vara oacceptabel.

 

Artikel 15 - Betalning

 1. I den mån inget annat datum anges i avtalet eller tilläggsvillkoren, ska belopp som ska betalas av konsumenten betalas inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat, eller i avsaknad av ångerfrist inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts. I fall med ett avtal om tillhandahållande av en tjänst, denna 14-dagarsperiod inleds dagen efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får de allmänna villkoren aldrig föreskriva en förskottsbetalning som överstiger 50 %. Där förskottsbetalning föreskrivs kan konsumenten inte åberopa några som helst rättigheter i samband med genomförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har erlagts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera till näringsidkaren eventuella felaktigheter i lämnade eller angivna betalningsuppgifter.
 4. Om en konsument inte fullgör sin eller sina betalningsskyldigheter i god tid, efter det att näringsidkaren har informerat konsumenten om den sena betalningen, har konsumenten 14 dagar på sig att fullgöra betalningen. Om betalning inte sker inom denna 14-dagarsperiod kommer lagstadgad ränta att betalas över det belopp som ska betalas och näringsidkaren har rätt att ta ut rimliga utomrättsliga kostnader för indrivning som han har ådragit sig. Dessa kostnader för inkasso uppgår till högst: 15 % av obetalda belopp upp till 2 500 €, 10 % under nästa 2 500 €, och 5 % under de kommande 5 000 €, med ett minimum av 40 €. Näringsidkaren kan göra avsteg från dessa summor och procentsatser som är fördelaktiga för konsumenten.
 5. I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder näringsidkaren betalning via faktura som betalningsmetod. Betalningsperioden är 14 dagar från leverans av varorna eller biljetterna/tillgänglighetsdatum för tjänsten. Betalning ska göras till Klarna. Observera att Faktura endast är tillgängligt för konsumenter och att användningen kräver en positiv kreditbedömning. De fullständiga villkoren hittar du här. Onlinebutiken tar ut en avgift på 0 € vid fakturaköp. Klarna granskar och utvärderar de uppgifter som konsumenten lämnar och utför vid berättigat intresse ett datautbyte med andra företag och kreditvärderingsinstitut. Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslag som beskrivs i Klarnas integritetspolicy.

 

Artikel 16 - Reklamationsförfarande

 1. Näringsidkaren föreskriver ett reklamationsförfarande som har getts tillräcklig publicitet och kommer att behandla en reklamation i enlighet med detta reklamationsförfarande.
 2. En konsument som har upptäckt brister i genomförandet av ett avtal måste lämna in eventuella reklamationer till näringsidkaren utan dröjsmål, i sin helhet och med tydliga beskrivningar.
 3. Ett svar på reklamation som lämnas till näringsidkaren kommer att tillhandahållas inom en period av 14 dagar, beräknat från dagen för mottagandet. Om det förväntas att en reklamation kommer att kräva en längre behandlingstid kommer näringsidkaren att svara inom 14 dagar, bekräfta mottagandet och ange när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Konsumenten bör ge näringsidkaren en tidsperiod på minst 4 veckor för att lösa reklamationen i gemensamt samråd. Efter denna tidsperiod blir reklamationen en tvist som omfattas av tvistlösningssystemet.
 5. Tvister kan lämnas in av konsumenter bosatta i Europeiska unionen, Liechtenstein, Norge eller Island till tvistlösningsorganet Online Dispute Resolution (ODR) inom EU, https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Näringsidkaren kan frivilligt delta i tvistlösning via ett skiljedomsorgan som ODR, men är inte skyldig att göra det.

 

Artikel 17 - Tvister

 1. Avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument och som omfattas av dessa allmänna villkor omfattas endast av nederländsk lag.
 2. I den mån det inte föreskrivs annat av tvingande lag kommer alla tvister som kan uppstå till följd av avtalet att överlämnas till den behöriga nederländska domstolen i det distrikt där näringsidkaren är etablerad.
 3. Om en bestämmelse i dessa allmänna villkor visar sig vara ogiltig kommer detta inte att påverka giltigheten av de allmänna villkoren i sin helhet. I så fall kommer parterna att anta (en) ny bestämmelse för att ersätta den, vilket kommer att utforma avsikten med den ursprungliga bestämmelsen så långt det är juridiskt möjligt.

 

Artikel 18 - Ytterligare eller andra bestämmelser

 1. Om konsumenten har skidor och bindning som monteras av näringsidkaren, kommer de att monteras enligt pjäxans sullängd. Näringsidkaren monterar endast på basis av den information som konsumenten lämnar. Skidbindningarna är inte anpassade till konsumentens individuella behov och pjäxor eftersom näringsidkaren inte har den specifika pjäxan för att möjliggöra finjusteringen. Skidan är därför inte redo att användas. Näringsidkaren tar inget ansvar för en korrekt justering av bindningen.
 2. Skidbindningar anpassas inte efter personliga behov och pjäxor. Som ett resultat är skidbindningen inte redo att användas. Skidor plus bindning är inte klar att användas förrän de officiellt har anpassats till pjäxorna som ska användas.
 3. Näringsidkaren gör allt för att tillhandahålla nödvändig information för konsumentens import av artiklarna. Man tar inget ansvar för korrekt import av konsumenten och eventuella tillhörande kostnader.
 4. Om produkter levereras av näringsidkaren exklusive moms till länder utanför Europeiska unionen är den inte ansvarig för eventuella import-, tull- och bearbetningskostnader i mottagarlandet.

Artikel 19 - Ansvar

 1. Näringsidkaren kan endast hållas ansvarig för direkt skada som kan hänföras till denne. Med direkt skada menas:
  a. rimliga kostnader för att fastställa orsaken till och omfattningen av skadan
  b. rimliga kostnader som är nödvändiga för att återställa näringsidkarens bristfälliga prestation inom rimlig tid och i mottagarlandet.
  c. rimliga kostnader för att förhindra eller begränsa skador, i den mån konsumenten visar att dessa kostnader har lett till begränsning av direkt skada som avses i dessa allmänna villkor.
 2. Näringsidkaren är aldrig ansvarig för någon annan skada än den ovan nämnda, som indirekt skada, inklusive följdskador såsom hyreskostnader för ersättningsprodukter, resekostnader, kostnader för semester, inkomstförlust eller vinst.
 3. Näringsidkaren kan aldrig hållas ansvarig för ett högre belopp än det ursprungliga ordervärdet som fordran avser.

 

 

Bilaga I: Formulärmall för ångerrätt

Formulärmall för ångerrätt

 

(Detta formulär ska endast fyllas i och returneras om du vill frånträda avtalet)

 

- Till: Snowcountry

Astronaut 10

3824 MJ  Amersfoort

Nederländerna

helpdesk@snowcountry.se

 

- Jag/vi* informerar dig härmed om att, med avseende på vårt avtal om

Försäljning av följande produkter: [beskrivning av produkten}*


Leverans av följande digitala innehåll: [beskrivning av det digitala innehållet]*


Tillhandahållande av följande tjänst: [beskrivning av tjänsten]*

 

Jag/vi* utövar vår ångerrätt.

 

 

- Beställd den*/mottagen den* [datum för beställning av tjänster eller mottagande av varor]


- [Konsumentens/konsumenternas namn]


- [Konsumentens/konsumenternas adress]

- [Konsumentens/konsumenternas underskrift] (endast om detta formulär lämnas in på papper)

- [Date]

 

 

*Radera eller tillhandahåll kompletterande information, beroende på vad som är tillämpligt.